2012-08-09

මේ දක්වා නිකුත් කරන ලද ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණයන්

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලින්ක්ස් ක්‍ර්නලය මතයි. ඒ ඒ සංස්කරනයන් සදහා පාවිච්චි කරන්නෙ අතුරුපස වර්ග වල නාමයනුයි.


1. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් බීටා ( 2007 නොවැම්බර් ).
පළමු නිකුතුව.
2. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 1.0 ( 2008  සැප්තැම්බර්  ).
පළමු නිකුතුව (වෙළදපොලට  නිකුත් කරන ලද ).
පළමු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපකරණය වන එච් ටී සී ඩ්‍රීම් දුරකථනය ද මෙම වසරේ දී නිකුත් කරනු ලැබුවා.


3. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 1.1 ( 2009  පෙබරවාරි ).
4. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 1.5 කප් කෙක් (2009 අප්රේල් ).
පළමු වතාවට අතුරුපස නාමයක් පාවිච්චි කරන ලද සංස්කරනය.
5. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 1.6 ඩෝනට්(2009 සැප්තැම්බර්  ).
6. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  2.0/2.1 ඉක්ලර්(2009 ඔක්තොම්බර් ).
7. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 2.2.x ෆ්රෝයෝ(2010 මැයි ).
8. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 2.3.x ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් (2010 දෙසැම්බර් ).
9. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 3.x හනි කොම්බ්(2011පෙබරවාරි ).
 පළමු ට්‍රේබ්ලේට් පරිඝනක සදහා වූ  සංස්කරනය.
10. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 4.0 අයිස් ක්‍රීම් සැන්ඩ්විච්(2011 ඔක්තොම්බර් ). 
10. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 4.1 ජෙලි බීන් (2012 ජුලි  ).

No comments:

Post a Comment